Nova Normativa
Recull de la normativa més recent referent al nostre sector.
> Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.
> DECRET 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos.
> Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
> Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres.
> DECRET 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
> ORDRE ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015.
> ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015.
> LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
> Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
> Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.
> ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015.
> ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015.
> ORDRE AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació
> Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables, cogeneració i residus.
> Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
> Llei 6/2014, de 7 d'abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com