Nova Normativa
Recull de la normativa més recent referent al nostre sector.
> LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
> DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.
> DECRET LLEI 17/2021, de 20 de juliol, pel qual s'adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera.
> DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
> LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com